کتابخانه Toast فارسی برای اندروید

با استفاده از این کتابخانه می توانید از Toast هایی شخصی سازی شده با قالب های پیشفرض در برنامه خود استفاده کنید

گیت هاب
نصب

ابتدا مخزن jitpack را در فایل build.gradle پروژه خود قرار دهید :

allprojects {
  repositories {
    ...
    maven {
      url 'https://jitpack.io'
    }
  }
}

سپس کتابخانه را در build.gradle ماژول خود وارد کنید :

dependencies {
  implementation 'com.github.hatamiarash7:RTL-Toast:1.2'
}

استفاده

با استفاده از توابع آماده می توانید Toast های گوناگون با توجه به نیاز خود نمایش دهید :

RTLToast.error(context, message, length, withIcon);
RTLToast.success(context, message, length, withIcon);
RTLToast.info(context, message, length, withIcon);
RTLToast.warning(context, message, length, withIcon);
RTLToast.normal(context, message, length, withIcon);

همچنین می توانید متن Toast خود را شخصی سازی کنید :

RTLToast.info(context, getFormattedMessage())

private CharSequence getFormattedMessage() {
  final String prefix = "متن ";
  final String highlight = "با فرمت ";
  final String suffix = " مخصوص";
  SpannableStringBuilder ssb = new SpannableStringBuilder(prefix).append(highlight).append(suffix);
  int prefixLen = prefix.length();
  ssb.setSpan(new StyleSpan(BOLD_ITALIC), prefixLen, prefixLen + highlight.length(), Spannable.SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE);
  return ssb;
}

با استفاده از تابع RTLToast.Config می توانید Toast را مدیریت کنید :

RTLToast.Config.getInstance()
  .setTextColor(Color.GREEN)
  .setToastTypeface(Typeface.createFromAsset(getAssets(), "IRANSans.ttf"))
  .apply();
RTLToast.custom(context, message, getResources().getDrawable(R.drawable.laptop512), Color.BLACK, length, withIcon, shouldTint).show();
RTLToast.Config.reset();