تاریخ شمسی Laravel

با استفاده از این کتابخانه به راحتی می توانید از تاریخ شمسی در پروژه لاراول خود استفاده کنید

گیت هاب Packagist
نصب

دستور زیر را اجرا نمایید

composer require hatamiarash7/jdf

در نسخه 5.5 به بعد لاراول کتابخانه ها به صورت خودکار تشخیص داده می شوند. در صورتی که از نسخه های قدیمی استفاده می کنید ، ServiceProvider را به صورت دستی به فایل config/app.php اضافه کنید

استفاده

use Hatamiarash7\JDF\Generator;

$jdf = new Generator();

جهت دریافت تاریخ فعلی از دستور زیر استفاده نمایید

$date = $jdf->getTimestamp(); // Output : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ - ۰۰:۳۸

جهت تبدیل تاریخ عددی به متنی از دستور زیر استفاده نمایید

$finalDate = $jdf->jdate_words(['ss'=>1390, 'mm'=>5, 'rr'=>20]);

// Output :
[
    'ss' => 'هزار و سیصد و نود' ,
    'mm' => 'مرداد' ,
    'rr' => 'بیست'
]

توجه کنید که مقدار برگشتی به صورت آرایه می باشد