تابع Mkdir برای میکروتیک

با استفاده از این کتابخانه می توانید تابع mkdir را در ترمینال دستگاه های میکروتیک خود استفاده کنید

گیت هاب
این پروژه شامل یک اسکریپت است که با استفاده از آن تابع گلوبال mkdir$ به دستگاه میکروتیک اضافه شده و می توانید به سادگی در حافظه دستگاه پوشه ایجاد کنید.

$mkdir some/new/path.

نصب

برای نصب کافی است فایل mkdir_function.rsc را به دستگاه مورد نظر منتقل کنید ( آپلود کنید ) و دستور زیر را اجرا کنید :

/import mkdir_function.rsc

یا به راحتی می توانید با اجرای دستور زیر در ترمینال روند نصب را سریعتر انجام دهید :

{
    :local result [/tool fetch \
    url="https://raw.githubusercontent.com/hatamiarash7/Mikrotik-Mkdir/main/mkdir_function.rsc" \
    as-value output=user];
    :local script [:parse ($result->"data")]
    $script;
}

استفاده

ابتدا باید این کتابخانه را به اسکریپت خود اضافه کنید ، به این صورت که در ابتدای اسکریپت خود عبارت ;global mkdir: را قرار دهید.

با اجرای دستور mkdir your/path$ در ترمینال پوشه مربوطه ساخته میشود. در صورتی که پوشه ای با همین نام قبلا موجود باشد ، عملیات این تابع کار خاصی انجام نداده و به پایان میرسد.

مثال استفاده

برای مثال اگر بخواهیم اسکریپتی بنویسیم که از دستگاه میکروتیک Backup تهیه کند به این صورت عمل می کنیم :

:global mkdir;
$mkdir "backups";
/system backup save name=backups/2021-04-02;