سامانه انتخابات

این پروژه به سفارش آموزشگاه شاهد حاج طوسی توسعه داده شده و سامانه ای جهت انتخابات انجمن اولیا مربیان می باشد

وب سایت
تصاویر

صفحه انتخاب کاندید هانتایج نظرسنجی در پنل مدیریت