ساعت Flip برای Vue JS

این پروژه یک ساعت Flip برای Vue JS است که می توانید آن را در وبسایت خود استفاده کنید

گیت هاب دمو
GitHub release

در برخی پروژه ها نیاز به طراحی و پیاده سازی ساعت دیجیتال دارید. این پروژه یک ساعت Flip برای Vue JS است که می توانید آن را در وبسایت خود استفاده کنید. نیازمندی های کمی داشته و استفاده از آن خیلی ساده است.

نصب

ابتدا کتابخانه را با استفاده از NPM نصب کنید.

npm i @hatamiarash7/vue-flip-clock --save

سپس آن را در پروژه خود وارد کنید.

import Clock from "@hatamiarash7/vue-flip-clock";
import "@hatamiarash7/vue-flip-clock/dist/vue-flip-clock.css";

Vue.component("flip-clock", Clock);

می توانید از Vue.use یا Vue.component استفاده کنید.

در نهایت Component را در صفحه خود قرار دهید.

<template>
  ...
  <flip-clock innerColor="#2980b9" />
  ...
</template>

تنظیمات

تنها تنظیماتی که برای این کتابخانه در نظر گرفته شده ٬ قابلیت تغییر رنگ ساعت است که با استفاده از innerColor قابل تنظیم است.

<flip-clock innerColor="#2980b9" />