لیست ASN های یک کشور

با استفاده از این پروژه می توانید لیست تمامی ASN های یک کشور را دریافت کنید.

گیت هاب
GitHub release CodeQL

این پروژه یک Parser مخصوص جهت دریافت لیست تمامی ASN های یک کشور است. داده های این پروژه با استفاده از اطلاعات سایت https://imtbs-tsp.eu تولید میشود.

لیست تولید شده توسط این پروژه را می توان در پروژه های دیگر استفاده کرد.

روش استفاده

جهت استفاده و اجرا کافی است دستور زیر را در ترمینال اجرا کنید :

python main.py <country>

برای مثال کشور ایران را میخواهیم دریافت کنیم :

python main.py IR

داکر

برای استفاده از این پروژه در داکر می توانید از دستور زیر استفاده کنید :

docker run --rm  -v /results:/app hatamiarash7/asn-by-country:latest <country>

خروجی

این اسکریپت دو فایل خروجی تولید میکند :